Counter
Counter
Counter
Counter
     
21.06.2015
Update Resultater
Update individuell Resultater
21.06.2015
Update Resultate
Update individuelle Resultate
21.06.2015
Mise à jour des résultats
Mise à jour des résultats individuels
21.06.2015
Update results
Update individual results
18.06.2015
Update Jugendturnéier
Opgepasst!!!

D'Coupe an d'Jugendturnéier gëtt den 27.06.2015 net am Pompjeesalle zu Hoen, mee am Poarsalle zu Klengbetten gespillt.

Adresse:
Salle Paroissiale
26, rue de Hagen
L-8381 Kleinbettingen


D'Fédération luxembourgeoise de darts organiséiert een Jugendturnéier den 27sten Juni 2015.

Mei Infos fannt dir an der folgender Invitatioun.

Info

18.06.2015
Update Jugendturnier
Aufgepasst!!!

Die Pokalspiele und das Jugendturnier werden im "Poarsalle" in Kleinbettingen gespielt und nicht in Hagen.

Adresse:
Salle Paroissiale
26, rue de Hagen
L-8381 Kleinbettingen


Der luxemburgische Dartverband organisiert ein Jugendturnier am 27sten Juni 2015.

Weitere Informationen findet ihr in der untenstehenden Einladung.

Info

18.06.2015
Mise à jour tournoi pour les jeunes
Attention!!!

La coupe et le tournoi pour les jeunes va être joué dans la salle paroissiale à Kleinbettingen et pas à Hagen.

Adresse:
Salle Paroissiale
26, rue de Hagen
L-8381 Kleinbettingen


La fédération luxembourgeoise de darts organise un tournoi pour les jeunes le 27 juin 2015.

Pour plus de détails consultez l'invitation ci-dessous.

Info

18.06.2015
Update youth tournament
Attention!!!

The cup games and the youth tournament on the 27th of June will not be played in Hagen, but in the "Poarsalle" in Kleinbettingen.

Adresse:
Salle Paroissiale
26, rue de Hagen
L-8381 Kleinbettingen


The luxembourgish darts federation organises a youth tournament on the 27th of june.

For more details check the invitation below.

Info

15.06.2015
Update Resultater
Update individuell Resultater
15.06.2015
Update Resultate
Update individuelle Resultate
15.06.2015
Mise à jour des résultats
Mise à jour des résultats individuels
15.06.2015
Update results
Update individual results
08.05.2015
Update Kaderturnéier
08.05.2015
Update Kaderturnier
08.05.2015
Mise à jour du Kadertournoi
08.05.2015
Update Kadertournament
01.06.2015
Update Oscar's Diner Tournoi


Een groussen Merci un jiddereen den op eisem eischten Turnéier am Oscar's Diner deelgeholl huet an un all dei wou laanescht kucken komm sinn.

Mir waren ganz frou dass d’Turnéier ganz gudd ofgelaaf ass an iwwert den ganz postiven Feedback den mer vun den Spiller kritt hunn.

Och een groussen Merci un eis Dartskollegen aus Däitschland dei um Turnéier deelgeholl hunn an och zur gudder Stëmmung bäigedroen hunn.

Gratulatioun un d'Gewënner vum Turnéier:

1. Tom Burquel
2. Gilles Kayser
3. Daniel Martins

Een groussen Merci un den Oscar’s Diner den eis gudd ennerstëtzt huet fir dass eist éischt Turnéier gudd konnt oflaafen.

01.06.2015
Update Oscar's Diner Turnier


Vielen Dank an jeden der an unserem ersten Turnier im Oscar's Diner teilgenommen hat und an alle die vorbei gekommen sind.

Wir haben uns sehr gefreut dass das Turnier gut abgelaufen ist und über den sehr positiven Feedback den wir von den Spielern bekommen haben.

Vielen Dank auch an unsere Dartfreunde aus Deutschland die am Turnier teilgenommen haben und zur guten Stimmung beigetragen haben.

Gratulation an die Gewinner des Turniers:

1. Tom Burquel
2. Gilles Kayser
3. Daniel Martins

Einen grossen Dank auch an Oscar's Diner für die gute Unterstützung um einen guten Verlauf von unserem ersten Turnier zu garantieren.

01.06.2015
Update Oscar's Diner Tournament


Thank you all very much for participating or for coming by at our first darts tournament in Oscar's Diner.

We were very happy that everything worked fine during the tournament and about the very positive feedback that we've got from the players.

Big thanks also to our friends from Germany who came to the tournament and brought a good mood to it.

Congratulations to the winners of the tournament:

1. Tom Burquel
2. Gilles Kayser
3. Daniel Martins

Many thanks to Oscar’s Diner for the support they gave us to have a nice first tournament in their restaurant/bar.

01.06.2015
Update Oscar's Diner Tournament


Thank you all very much for participating or for coming by at our first darts tournament in Oscar's Diner.

We were very happy that everything worked fine during the tournament and about the very positive feedback that we've got from the players.

Big thanks also to our friends from Germany who came to the tournament and brought a good mood to it.

Congratulations to the winners of the tournament:

1. Tom Burquel
2. Gilles Kayser
3. Daniel Martins

Many thanks to Oscar’s Diner for the support they gave us to have a nice first tournament in their restaurant/bar.