05.10.2015
Update Ranglëschten
Update Adressen - Spillsäll an Courrier
Update Downloads - Spillpläng an Kalenner


05.10.2015
Update Ranglisten
Update Adressen - Anschriften und Spielstätte
Update Downloads - Spielpläne


05.10.2015
Mise à jour des listes de rang
Mise à jour des adresses - salles de jeu et courrier
Mise à jour Téléchargements - calendrier et plans de jeu


05.10.2015
Update ranking lists
Update Adresses - venues and contacts
Update Downloads - fixtures